Navigera

Allmänna Försäljningsvillkor

1. Anbud
Säljarens anbud är utan förbindelse och är giltig i 30 dagar från anbudets utförande.

2. Ordererkännande
Avtal är träffat först sedan säljaren skriftligen accepterat köparens beställning. Endast villkor angående köpet som finns med i säljarens ordererkännande är bindande för parterna. Avviker ordererkännande från köparens beställning och köparen inte vill godkänna avvikelsen, skall köparen utan dröjsmål meddela säljaren detta skriftligen. Avtal är annars träffat enligt ordererkännandets innehåll.

3. Priser
Priserna gäller fritt fabrik (exklusive emballage) om inte annat överenskommits. Leveransdagens priser gäller.
Priserna gäller exklusive mervärdeskatt om inte annat överenskommits.

4. Leveransvillkor
Gods såsom inredningar och möbler levereras omonterade om inte annat överenskommits. Leveranstiden är ungefärlig och avser leveranstid från fabrik. Leveranser som på köparens begäran uppskjutits, faktureras köparen efter avtalad leveransdag. Vid lagerhållning debiteras lagerhyra.

5. Betalningsvillkor
Betalning skall vara fullgjord netto inom 10 dagar från fakturadatum, där inte annat överenskommits. Vid utebliven likvid debiteras dröjsmålsränta efter Sveriges Riksbanks gällande diskonto, ökat med åtta (8) procent. Samt debiteras lagstadgad påminnelseavgift. Säljaren äger rätt att fordra förskottslikvid, inskränka fristen eller påfordra omedelbar likvid för hela sin utestående fordran när säljaren finner detta motiverat till följd av senare erhållna upplysningar. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst.

6. Äganderättsförbehåll
Levererat gods förblir säljarens egendom, tills detta och därtill knutna tjänster och varor blivit betalt till fullo. Skulle utmätning eller kvarstad avseende godset komma ifråga, innan äganderätten helt övergått på köparen, är köparen skyldig att uppvisa detta avtal för utmätningsmannen eller på annat sätt upplysa denne om äganderättsförbehållet samt underrätta säljaren omedelbart.

7. Produktinformation
Alla uppgifter beträffande dimensioner, vikt, kapacitet, pris och andra data i kataloger, prospekt, annonser och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

8. Force majeure
Skulle leverans förhindras eller försvåras till följd av krig, myndighets åtgärd, arbetskonflikt, råvarubrist, upplopp, eldsvåda, naturkatastrof eller till följd av andra omständigheter utanför säljarens kontroll, äger säljaren rätt, utan skadeståndsplikt, antingen till erforderlig förskjutning av tiden fullgöra hela eller del av leveransen, eller till avtalets frånträdande helt eller delvis.

9. Reklamation
Eventuell reklamation avseende godsets eller tjänstens kvalitet, kvantitet eller utförande skall skriftligen vara framförd till säljaren inom 8 dagar efter godsets mottagande eller tjänstens utförande. Säljaren äger rätt att reglera anmärkning genom iståndsättning av godset eller leverans av felfritt gods i det reklamerades ställe. Någon annan påföljd äger inte köparen göra gällande. Vid väsentlig leveransförsening äger köparen rätt häva avtalet, men medges icke ersättning för skada vare sig direkt eller indirekt. Levererad vara får inte returneras utan iförväg lämnade
medgivande av säljaren. Vid transportskada som upptäckts vid mottagandet skall köparen anmäla till transportföretaget och anteckna anmärkningen på transporthandlingen.

Kontakta oss

Kontakta oss redan idag för mer information
Telefon: 019-14 15 00
Mobil: 070-216 18 47
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.